*ST西发(000752)

总股本构成

股份构成 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
总股本 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿
A股总股本 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿
流通A股 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿 2.64亿
限售A股 - - - - 5300.00 5300.00
变动原因 三季报 半年报 一季报 年报 三季报 半年报

十大股东

十大流通股东

历史股本变动

变动日期 变动原因 变动后A股总股本 变动后流通A股 变动后限售A股
2011-06-30 定期报告 2.64亿 2.64亿 2.69万
2015-12-31 定期报告 2.64亿 2.64亿 7800.00
2015-06-30 定期报告 2.64亿 2.64亿 7500.00
2018-12-31 定期报告 2.64亿 2.64亿 全流通
2017-12-31 定期报告 2.64亿 2.64亿 5300.00
2011-12-31 定期报告 2.64亿 2.64亿 1.01万
2012-12-31 定期报告 2.64亿 2.64亿 8300.00
2013-12-31 定期报告 2.64亿 2.64亿 8300.00

解禁时间

解禁日期 解禁股份数 前日收盘价(元) 解禁市值(亿元) 解禁股占总股本比例(%) 解禁股份类型
2009-09-28 1.29亿 1.29亿 49.01% 股权分置限售股份 8.48